دوست

اختلاف هميشه پيش مي آيد. در حل اختلاف است كه آدم ها متمايز مي شوند با صحبت و درك نيازهاي ديگري و با اشتياق نشان دادن به حل مخالفت ها هر اختلافي مي تواند و بايد آرام بگيرد مردم بايد با هم اين طور باشند ما بايد با هم اين طور باشيم

مردم وقتي كامل اند كه يك دوست واقعي داشته باشند كه آنها را بفهمد كه در رنج ها و اندوه هاي شان سهيم شود و همه عمر كنارشان بماند

دوست كسي است كه همه كارهاي تو برايش مهم باشد

دوست كسي است كه در خوشي ها و ناخوشي ها به او رو كني

دوست كسي است كه همه كرده هاي تو را بفهمد

دوست كسي است كه حقيقت را درباره خودت به تو بگويد

دوست كسي است كه بداند در هر حال چه بر سر تو مي آيد

دوست كسي است كه با تو رقابت نكند

دوست كسي است كه وقتي همه چيزبراي تو خوب است از ته دل خوشحال شود

دوست كسي است كه وقتي اوضاع خوب نيست بكوشد تو را شاد كند

دوست كسي است كه امتداد تو باشد و بدون او كامل نباشي

/ 1 نظر / 7 بازدید
کبوترک

چرا ديگه ننوشتی ؟