بدتر شد....

هر چه کردم نشوم از تو جدا بدتر شد
و نرفت از دل من مهر و وفا، بدتر شد
مثلا خواستم این بار موقر باشم
و به جای «تو» بگویم که «شما»، بدتر شد
این متانت به دل سنگ تو تاثیر نکرد
بلکه برعکس، فقط رابطه ها بدتر شد
آسمان وقت قرار من و تو ابری بود
تازه با رفتن تو وضع هوا بدتر شد
چاره دارو و دوا نیست که حال بد من
بی تو با خوردن دارو و دوا بدتر شد
روی فرش دل من جوهری از عشق تو ریخت
آمدم پاک کنم عشق تو را بدتر شد...

 

*****************************

تو از دردی که افتادست بر جانم چه می دانی؟

دلم تنها تو را دارد ولی با او نمی مانی

تمام سعی تو کتمان عشقت بود در حالی

که از چشمان مستت خوانده بودم راز پنهانی

فقط یک لحظه آری با نگاهی اتفاق افتاد

چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی؟
 
/ 0 نظر / 9 بازدید