تلخامی

تلخکامی

داغ حسرت سوخت جان آرزومند مرا
آسمان با اشک غم آمیخت لبخند مرا
در هوای دوستداران دشمن خویشم رهی
در همه عالم نخواهی یافت مانند مرا


_________________
فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد

/ 2 نظر / 8 بازدید
افرا خاتمی

عشق شاد بودن در میان دیگران و محزون در غم دیگران با هم در روزها ی خوش و باهم در دوران دلتنگی عشق سر چشمه ی توانایی ست. عشق صادق بودن با خود در همه حال و صادق بودن با دیگری در همه حال گفتن وشنیدن حقیقت وپاسداری از حرمت آن و خودنمایی هرگز عشق سرچشمه ی واقعیت است عشق رسیدن به درک چنین کامل است که خود را پاره ای از دیگری بدانی او را بپذیری آن گونه که هست و نه به آنگونه که تو می خواهی عشق سر چشمه ی پیوند است عشق، آزادی در پیگیری آرزوها