جای تو خالی!

با گفتـــ ـن یـــ ـک ؛ ؛ ؛

"عـــ ـزیــــ ـزم جایـــ ـت خالـیســــ ـت..."

نه جای خالــــ ـی مـــ ـن پـــ ـر مـــ ـی شـــ ـود

نه از عمــــ  ـق شادی های تـــ ـو کم. ،

فقــــ ـط دلخـــ ـوش مـــ ـی شـــ ـوم که هنـــ ـوز

بـــ ـود

و

نبــــ ـودم


بـــ ـرایــــ ـت مهــــ ـم است...

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
بهاره.ص

بهار گلم سلام امیدوارم حالت خوب باشه و روزگار بر وفق مرادت ... هر چند این روزا روزگار بر وفق مراد هیچکس نمی گرده !!! این روزا منم خیلی بی حوصله شدم ... حتی حوصله نوشتن یه پست جدید رو هم نداشتم اما دیگه امروز کودتا کردم و یه شعر جدید نوشتم ... البته مال خودم نیست شعری از شاملو ست ... برای تو دوست نازم آرزوی بهترین معحزه ها رو دارم تا شب به خیر نگفتن هر شبه برات معجزه نباشه و برات بهترین دلخوشی هارو آز خدای مهربون می خوام تا دیگه به گفتن یک جمله دلخوش نشی ... یک دنیا شادی برای دل مهربونت آرزو دارم تا جای خالی کسی رو حس نکنی و برات یک عشق جاودانی و یک شونه استوار از خدا میخوام که دیگه تن بی جون رویاهاتو در آغوش نگیری !!! من بازم به روزم نازنینم و مشتاقانه منتظر تو دوست خوبم هستم ... شاد باشی و سربلند . بهاره [خداحافظ]

اسکارلت

بهانه هایی کوچک شادی هایی بزرگ می آورند[ماچ][گل]