تو از بقیه خوشبخت تر هستی!

اگر امروز که بيدار شدي بيشتر احساس سلامت کردي تا مريضي ، تو خوشبخت تر از يک ميليون نفري هستي که تا آخر اين هفته بيشتر زنده نيستند.

اگر هيچ وقت خطر جنگ را تجرب نکرده اي و تنهايي زندان را حس نکرده اي ، در شمار 500 ميليون نفر آدم خوشبخت دنيا هستي .

اگر مي تواني در يک جلسه مذهبي شرکت کني بدون اينکه اذيت و آزار، دستگيري ، شکنجه و وحشت از مرگ داشته باشي خوشبخت تر از سه ميليون نفر در جهان هستي.

اگر در جيب يا کيف خود پول داري و مي تواني گاهي کمي پول خرج کني ، جزو 8 درصد آدمهاي پولدار دنيايي.

اگر پدر و مادرت هنوز زنده اند و هنوز با هم زندگي مي کنند . تو واقعا بي نظيري!

اگر سرت را بالا مي گيري و لبخند مي زني و احساس خوبي داري ، تو خوشبختي ، چون خيلي ها مي توانند اين کار را بکنند ، ولي اکثرا نمي کنند.

اگر امروز و ديروز دعا کردي ، واقعا خوشبختي ، چون اعتقاد داري که خدا صداي ما را مي شنود و به ما جواب مي دهد.

اگر مي تواني اين مطلب را بخواني خوشبخت تر از کساني هستي که نمي توانند اين مطلب را بخوانند .
************************************
ما فقط در برابر مرگ ناتوانيم .هر چه بخواهيم قابل دست رسي است . حالا دير يا زود مهم نيست
/ 0 نظر / 11 بازدید