درد دل....

نمی دونم چی شده، هر چی می خونم، هیچی نمی فهمم، انگار شدم یک آدم خنگ به تمام معنا

باورتون می شه دلم می خواد گریه کنم...............

احساس خیلی بدیه، احساس نفهمیدن......

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
Anonymous

I like to be a dummy. it is the best until ...

رضا

حس هایم گیج هستند و گنگ نا دم صبح بیدارم دلمی خواهد فقط بشنوم صدایی را که آرامم کند نمی دانم چه مرگم شده است